Català Español English
Alcaldies

El govern de la ciutat de Girona

La primera referència documental coneguda sobre el municipi o comunitat d'habitants de Girona és de 1190, però el govern municipal regit pels jurats no va prendre forma fins el 1284. El Consell General dels jurats, presidit pel batlle o representant del rei, escollia sis prohoms que constituïen l'òrgan de govern col·legiat de la Universitat de Girona, l'actual Ajuntament.

El 25 de gener de 1284 el rei Pere II concedia a la ciutat de Girona la facultat d'autogovernar-se. La concessió es feia a través de l'anomenat Privilegi d'en Provençal, o d'en Prohensal –nom del ciutadà que el reclamà o recollí. Aquest document es pot considerar l'acta fundacional de l'administració municipal de Girona.

El privilegi regulava, en vint-i-un capítols, diversos aspectes del govern urbà, com són l'organització política, la fiscalitat, l'economia, l'urbanisme, la defensa, l'organització jurídica i la comunitat jueva. I en el capítol XXè autoritzava l'elecció anual de sis prohoms per a governar la ciutat, els quals haurien de representar els diferents estaments o mans. A partir del 1309 aquests prohoms van ser anomenats jurats. Aquest govern local, que adquirí noves competències al llarg dels segles XIV i XV, es va mantenir subordinat als delegats reials (veguer i batlle).

Altres ciutats catalanes reberen privilegis similars durant els segles XII i XIII; d'aquesta manera, assegurant-se el suport dels habitants de la ciutat, la monarquia reforçava el seu poder enfront els senyors feudals i obtenia nous ingressos per a finançar les seves polítiques d'expansió per la Mediterrània.

Després de 1714 la reforma borbònica suposà l'equiparació de l'administració municipal catalana a la dels municipis espanyols: els jurats van ser substituïts pels regidors, el batlle pel corregidor o alcalde major, i la denominació d'universitat, per la d'ajuntament.

La institució

Podeu trobar tota la informació referent a la institució de l'Ajuntament de Girona, la seva bandera i escut, la casa de la ciutat, i honors i distincions que ha atorgat, al web municipal.

Més informació

Imatge del Privilegi d'en Provençal, document que es pot considerar l'acta fundacional de l'administració municipal de Girona. 1284. Ajuntament de Girona. CRDI.